Zadania

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Łęczycy działa na podstawie:
art. 71 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r, Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 poz. 191 z późn. zm);

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 199);

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2002 Nr 223, poz. 1869 z późn. zm.);

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 roku w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz. U. 2008 r. Nr 173, poz. 1072).


§ 1


POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Publiczna poradnia psychologiczno – pedagogiczna w Łęczycy nosi nazwę: „Powiatowa
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna” i zwana jest w dalszej części Statutu
Poradnią.

2. Poradnia działa w oparciu o Akt Założycielski z dnia 1 września 1979 r.

3. Terenem działania Poradni jest powiat łęczycki.

4. Siedziba Poradni znajduje się w Łęczycy przy ul. Kaliskiej 13.

5. Organem prowadzącym Poradnię jest Powiat Łęczycki. Poradnia jest jednostką
budżetową Samorządu Powiatu Łęczyckiego i prowadzi gospodarkę finansową na
zasadach określonych w odrębnych przepisach.

6. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Łódzki Kurator Oświaty.

§ 2


CELE I ZADANIA PORADNI

1.Celem działania Poradni jest udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w tym
pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, dzieciom i młodzieży uczącej się, a także udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej, związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, rodzicom i nauczycielom. Wspomaganie przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

2. Do zadań Poradni należy w szczególności:

diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym: predyspozycji i uzdolnień, przyczyn niepowodzeń edukacyjnych, specyficznych trudności w uczeniu się;

wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w tym zwłaszcza dzieci i młodzieży: szczególnie uzdolnionych; niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym; ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się; z zaburzeniami komunikacji językowej; z chorobami przewlekłymi;

prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb, w tym dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, z zachowaniami dysfunkcyjnymi, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, oraz ich rodzin;

pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego;

wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą;

pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży;

podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom;

współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły podstawowej;

współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, o których mowa w odrębnych przepisach;

współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny;

wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki, w tym udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych;

prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego, wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli;

udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach,
3.Poradnia realizuje zadania poprzez:
diagnozowanie;
opiniowanie;
działalność terapeutyczną;
prowadzenie grup wsparcia;
prowadzenie mediacji;
interwencję kryzysową;
działalność profilaktyczną;
poradnictwo;
konsultacje;
działalność informacyjno-szkoleniową.

4.W poradni są organizowane i działają zespoły orzekające, wydające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych, o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Zespoły orzekające są organizowane i działają na podstawie przepisów w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

5. Poradnia wydaje opinie; szczegółowe informacje dotyczące konstruowania opinii regulowane są odrębnymi przepisami w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych.

6. Poradnia realizuje zadania współdziałając z :

innymi poradniami,

przedszkolami, szkołami i placówkami,

organizacjami pozarządowymi w zakresie uzyskiwania dotacji na realizacje przedsięwzięć i
programów mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz
promocji zdrowia,

ośrodkami pomocy społecznej, centrum pomocy rodzinie w zakresie wspierania rodziny,
szczególnie rodzin znajdujących się w kryzysie,

urzędami pracy, centrami informacji i planowania kariery zawodowej, młodzieżowymi
biurami pracy,

innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom, młodzieży i ich
rodzicom, jak : sąd rodzinny, kuratorzy sądowi, policja,

Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie,

Regionalnym Centrum Polityki Społecznej,

Ośrodkami doskonalenia nauczycieli,

interdyscyplinarnymi zespołami do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w zakresie organizowania na
terenie poradni praktyk pedagogicznych.

7. Powyższa współpraca jest realizowana poprzez:
1) konsultacje;
2) wymianę doświadczeń i informacji;
3) współdziałanie przy organizacji szkoleń, seminariów, warsztatów itp.;
4) współdziałanie w celu zapewnienia kompleksowej pomocy dziecku i rodzinie;
5) wspólne podejmowanie działań (profilaktycznych, edukacyjnych, terapeutycznych) na rzecz dzieci, młodzieży, rodziny i środowiska lokalnego.

8.
Hierarchię ważności poszczególnych zadań określają aktualne potrzeby środowiska wychowawczego (w tym placówek na terenie działania Poradni).

§ 3


ORGANY PORADNI


1. Organami Poradni są:
1) dyrektor Poradni;
2) rada pedagogiczna.

2. Do obowiązków dyrektora należy:
1) kierowanie bieżącą działalnością poradni oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
3) kierowanie pracą rady pedagogicznej oraz realizowanie jej uchwał,
4) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym poradni lub zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,
5) zapewnienie dzieciom i młodzieży, rodzicom oraz pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków,
6) organizowanie działalności poradni zgodnie z postanowieniami prawa oświatowego i niniejszego Statutu,
7) nadawanie stopni awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

3. Dyrektor ma prawo do:
1) dokonywania podziału zadań na poszczególne stanowiska pracy oraz dokonywania podziału obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności wszystkim pracownikom poradni,
2) zatrudniania, zwalniania oraz dokonywania zmian w stosunku pracy pracowników pedagogicznych oraz innych pracowników na warunkach określonych w odrębnych przepisach,
3) zawieszanie realizacji uchwały rady pedagogicznej jeśli jest sprzeczna z przepisami prawa lub interesem poradni,
5) przyznawania pracownikom nagród i wyróżnień oraz premii pieniężnych,
6) wymierzanie kar porządkowych pracownikom pedagogicznym i innym pracownikom poradni stosownie do postanowień Karty Nauczyciela i Kodeksu Pracy,
7) dysponowanie składnikami majątkowymi i funduszami poradni w granicach przewidzianych przepisami szczególnymi.

4. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za:
1) zgodność funkcjonowania poradni z przepisami prawa oświatowego,
2) właściwą organizację pracy poradni i jakość świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 3) dobór zadań do planu pracy poradni,
4) skuteczność nadzoru pedagogicznego i administracyjnego,
5) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy pracownikom i świadczeniobiorcom poradni oraz stan sanitarny i ochrony przeciw pożarowej,
6) kształtowanie właściwej atmosfery pracy i stosunków międzyludzkich wśród pracowników,
7)realizację potrzeb socjalnych pracowników związanych z wykorzystaniem pracy zawodowej,
8) właściwe gospodarowanie składnikami majątkowymi i zasobami finansowymi poradni oraz ich zabezpieczeniem przed kradzieżą, zaginięciem, zniszczeniem lub uszkodzeniem,
9) opracowanie, klasyfikowanie, składanie, przechowywanie i zabezpieczanie
dokumentacji kancelarii poradni.

5. Wymagania, jakim powinien odpowiadać dyrektor określają odrębne przepisy.

6. Stanowisko dyrektora Poradni powierza i odwołuje ze stanowiska organ prowadzący
placówkę, kandydatowi wyłonionemu na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty.
7. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem Poradni realizującym zadania wynikające ze statutu Poradni. W jej skład wchodzą wszyscy pracownicy merytoryczni Poradni.
1. Rada wykonuje swoje zadania zgodnie z rocznym planem pracy Poradni.
2. Rada obraduje w zebraniach plenarnych lub w powołanych przez siebie komisjach poza
obowiązującymi godzinami pracy pracowników merytorycznych.
3. Rada w formie uchwał zatwierdza, opiniuje i wnioskuje w sprawach związanych z działalnością diagnostyczną, terapeutyczną, doradczą, profilaktyczną i organizacyjną Poradni. Uchwały rady obejmują wszystkich pracowników placówki. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy jej członków.
4. W posiedzeniach rady lub określonych punktach programu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady.
5. Zebrania rady mogą być organizowane z inicjatywy dyrektora, organu nadzorującego Poradnię lub co najmniej 1/3 członków rady.
6. Do kompetencji stanowiących rady należy:
1) opracowanie i zatwierdzanie planu pracy Poradni;
2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Poradni;
3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli w Poradni;
4) powoływanie stałych i doraźnych komisji oraz ich przewodniczących (komisje pracują na opracowanych przez siebie i zatwierdzonych przez radę zasadach).
7. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy placówki;
2) projekt planu finansowego placówki;
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
4) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
5) kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w Poradni.
8. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu i uchwala statut Poradni.
9. Rada pedagogiczna działa w oparciu o regulamin wewnętrzny.
10. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora Poradni. Organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.
11.W przypadku sporów między organami Poradni powiadamia się organ prowadzący.
12. Z każdego posiedzenia Rady Pedagogicznej sporządzany jest protokół.

§ 4


ORGANIZACJA PRACY PORADNI

1. Poradnia działa w ciągu całego roku szkolnego, jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.
2. Poradnia pracuje od poniedziałku do piątku. Dzienny czas pracy Poradni ustala dyrektor placówki, w uzgodnieniu z organem prowadzącym.
3.W ramach Poradni możliwe jest tworzenie zespołów realizujących jednorodne działania, są to zespoły pedagogów, psychologów, logopedów. Mogą być one tworzone w celu doskonalenia zawodowego w danej grupie lub do podejmowania wspólnych działań edukacyjnych, np. tworzenia programów. W powyższych celach mogą być tworzone również zespoły różnych specjalistów.
4.Szczegółową organizację pracy Poradni w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Poradni, opracowany przez dyrektora placówki, z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego Poradni, w określonym przepisami czasie.
5.Arkusz organizacji Poradni zatwierdza organ prowadzący Poradnię.
6.Arkusz organizacji Poradni zawiera w szczególności:
1) liczbę pracowników Poradni, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;
2) ogólną liczbę godzin zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.


§ 5


PRACOWNICY PORADNI


1.W Poradni zatrudnia się pracowników merytorycznych oraz pracowników administracji i obsługi. Zakres zadań poszczególnym pracownikom określa dyrektor Poradni, zgodnie z kwalifikacjami posiadanymi przez pracownika i jego stanowiskiem pracy.
2.Zasady zatrudniania pracowników Poradni określają odrębne przepisy.
3. Pracownikami merytorycznymi Poradni mogą być: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i doradcy zawodowi;
4.Zakres zadań psychologa, pedagoga, logopedy i doradcy zawodowego:
1) diagnoza psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna oraz predyspozycji zawodowych i indywidualnych uzdolnień połączona z ustaleniem form pomocy;
2) Pomoc logopedyczna udzielana na terenie Poradni:
a/ systematyczna terapia logopedyczna;
b/ badania przesiewowe i terapia indywidualna;
c/ okresowa kontrola stanu mowy dzieci nieobjętych systematyczną pomocą;
d/ instruktaż dla rodziców;
3) diagnoza środowiska dzieci i młodzieży;
4) realizacja całości działań postdiagnostycznych (przygotowanie opinii, orzeczeń i informacji o wynikach diagnozy, udzielanie wskazówek i porad dotyczących dalszego postępowania z dzieckiem rodzicom i nauczycielom);
5) udzielanie porad bez badań zgłaszającym się dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom;
6) spotkania indywidualne, terapeutyczne, psychoeduakcyjne, wspierające z dziećmi, młodzieżą i rodzicami, prowadzone w celu niesienia pomocy;
7) grupowe zajęcia dla dzieci, młodzieży i rodziców (terapeutyczne, socjoterapeutyczne,
psychoeduakcyjne, profilaktyczne);
8) indywidualne zajęcia korekcyjno – kompensacyjne i rewalidacyjne z dziećmi i młodzieżą;
9) wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne i
rozwiązujących trudności i problemy wychowawcze, poprzez:
a/ udział w radach pedagogicznych - na pisemny wniosek dyrektora szkoły, przedszkola, placówki
b/ prelekcje dla nauczycieli i rodziców;
c/ udział w pracach Zespołów powołanych do opracowywania Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych – na pisemny wniosek dyrektora;
d/ konsultacje z nauczycielami i innymi specjalistami oraz instytucjami działającymi na
rzecz dzieci, młodzieży i rodziców;
e/ udział w Zespołach wychowawczych;
10) wspieranie nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
11) pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron ucznia. Pomoc w diagnozowaniu i rozwijaniu możliwości dziecka zdolnego;
12) pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej;
13) wspieranie nauczycieli w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego
14) doskonalenie umiejętności zawodowych i podnoszenie kwalifikacji;
15) udział w posiedzeniach zespołów orzekających;
16) dokumentowanie wykonywanych czynności;
17) inne zadania, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i statutem Poradni.
5. W Poradni mogą być także zatrudnieni lekarze i rehabilitanci.
6. .Do zadań lekarza należą konsultacje przedkładanej w Poradni dokumentacji lekarskiej i uczestnictwo w posiedzeniach zespołu orzekającego działającego w poradni.
7. Pracownicy merytoryczni prowadzą działalność diagnostyczną, terapeutyczną, doradczą i profilaktyczną, zgodnie z zakresem obowiązków. Są odpowiedzialni, za jakość i wynik tej pracy, a także za bezpieczeństwo osób pracujących pod ich kierunkiem.
8. Wszystkich pracowników obowiązuje przestrzeganie tajemnicy zawodowej.
9. Pracownicy Poradni realizują zadania Poradni w stosunku do dzieci, młodzieży i rodziców również poza Poradnią:
1) w środowisku rodzinnym – badania diagnostyczne w uzasadnionych przypadkach;
2) w środowisku rodzinnym i szkolnym – konsultacje, interwencje, działania psychoedukacyjne i
Profilaktyczne – zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10.Dyrektor Poradni może przydzielić poszczególnym pracownikom merytorycznym dodatkowe zadania do realizacji.
11.Pracownicy Poradni odpowiadają za powierzony im sprzęt.
12.Liczbę pracowników administracji i obsługi ustala dyrektor, w zależności od potrzeb Poradni.

§ 6


PRACA WOLONTARIUSZY W PORADNI


1.Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana także przez wolontariuszy.
Dyrektor poradni zawiera z wolontariuszem umowę określającą zakres zadań wolontariusza i sposób ich realizacji, czas trwania umowy oraz zawierającą zobowiązanie wolontariusza do przestrzegania ustalonych w poradni zasad i obowiązków oraz do nie ujawniania informacji dotyczących osób korzystających z pomocy poradni.

2.Wolontariuszem w Poradni może być osoba, która jest pełnoletnia, niekarana, wobec której nie toczy się postępowanie karne.
3.Na wniosek wolontariusza dyrektor wydaje pisemne zaświadczenie o zadaniach wykonywanych na rzecz Poradni.

§ 7


DOKUMENTACJA PORADNI


1.Poradnia prowadzi i przechowuje następującą dokumentację:

1) wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni zawierający numer nadany przez poradnię przy zgłoszeniu , imię ( imiona) i nazwisko dziecka oraz pełnoletniego ucznia, jego datę urodzenia, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz adres zamieszkania.
2) listę obecności pracowników,
3) arkusz organizacji pracy poradni na dany rok szkolny,
4) księgę kontroli,
5) teczki indywidualne dzieci i młodzieży,
6) rejestr wydanych orzeczeń do różnych form kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego,
7) rejestr wydanych opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dzieci,
8) rejestr wydanych opinii,
9) dzienniki zajęć nauczycieli poradni,
10) księgę protokołów zespołu orzekającego,
11) księgę protokołów rady pedagogicznej,
12) roczne plany pracy poradni,
13) regulamin pracy poradni,
14) księgi inwentarzowe,
15) księgę zarządzeń wewnętrznych dyrektora,
16)księgę uchwał rady pedagogicznej,
17) inną dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.Dokumentację, o której mowa wyżej prowadzi się w postaci papierowej lub elektronicznej.

3. „Dokumentacja elektroniczna” wymaga:
1) zachowania selektywności dostępu do danych stanowiących dokumentację elektroniczną,
2) zabezpieczenia danych stanowiących dokumentację elektroniczną przed zniszczeniem ,
uszkodzeniem lub utratą oraz dostępem osób nieuprawnionych,
3) rejestrowania historii zmian i ich autorów.

4.Wgląd do teczek akt osobowych pracowników poradni ma prawo upoważniony przedstawiciel organu prowadzącego poradnię i organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz zainteresowany nauczyciel w obecności dyrektora poradni.

§ 8


1. Zmiany do statutu lub statut uchwala Rada Pedagogiczna.

2. Uchwała o zmianie statutu następuje większością głosów w obecności co najmniej połowy
liczby członków Rady Pedagogicznej.

3. Kurator Oświaty może uchylić statut Poradni albo niektóre jego postanowienia, jeżeli są
sprzeczne z prawem.

4. Z wnioskiem o zmianę statutu lub jego części mogą wystąpić: Dyrektor lub Rada
Pedagogiczna Poradni.

§ 9


POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1.Organ prowadzący określa zasady korzystania z pomocy Poradni przez dzieci, młodzież i rodziców z innego powiatu.
2. Poradnia posiada swój indywidualny znak graficzny („logo”).
3.Poradnia używa pieczęci i tablicy urzędowej:

POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOIGCZNO – PEDAGOGCZNA
99 – 100 ŁĘCZYCA, UL. KALISKA 13
Tel. / fax (0 – 24) 721 – 28 – 37
NIP 775 – 22- 17 - 941 REGON 000941694
4.Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

Uchwała z dnia Rady Pedagogicznej Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łęczycy zatwierdziła nowelizację Statutu.99-100 Łęczyca, Kaliska 13, tel. (0-24) 721-28-37   Stronę odwiedziło: 79782 Gości